กิจกรรม

ที่ รายการ ระดับ ประเภท รายละเอียด
1 การประกวดจัดนิทรรศการ สถานศึกษา สถานศึกษา/หน่วยงาน
2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล ประถมศึกษา เดียว
3 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น เดียว
4 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย เดียว
5 การแข่งขันประกวดการวาดภาพ "จิตรกรรมสีเทียน เทิดไท้องค์ราชินี" ประถมศึกษา เดียว
6 การแข่งขันประกวดการวาดภาพ "จิตรกรรมสีโปสเตอร์ เทิดไท้องค์ราชินี" มัธยมศึกษาตอนต้น เดียว
7 การแข่งขันประกวดการวาดภาพ "จิตรกรรมสีน้ำ เทิดไท้องค์ราชินี" มัธยมศึกษาตอนปลาย เดียว
8 การแข่งขันประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ ประถมศึกษา เดียว
9 การแข่งขันประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น เดียว
10 การแข่งขันประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ มัธยมศึกษาตอนปลาย เดียว
11 การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม ประถมศึกษา เดียว
12 การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เดียว
13 การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เดียว
14 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม ประถมศึกษา ทีม
15 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม มัธยมศึกษาตอนต้น ทีม
16 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม